Escape Your Mind

Algemene Voorwaarden

 1. Definities:

In deze Algemene Voorwaarden & Privacyverklaring wordt verstaan onder: 
De hypnotherapeut: Sabine Groenewoud, opererend onder de naam “ESCAPE YOUR MIND” (KvK-nr. 83113800), namens wie de therapeut/coach diensten op het gebied van (gewichts)coaching, hypnotherapie- en andere sessies en aanverwante werkzaamheden aanbiedt, onder toepassing van deze Algemene Voorwaarden. 
Cliënt: De natuurlijke- of rechtspersoon die aan de hypnotherapeut opdracht verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van (gewichts)coaching, hypnotherapie, Rapid Transformational Therapy en andere sessies en aanverwante werkzaamheden. 

Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is verstrekt of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met, de opdracht. E.e.a. in de ruimste zin van het woord. 
Inschrijven: Het door cliënt kenbaar maken dat een of meerdere diensten door cliënt worden afgenomen bij de hypnotherapeut. Hiertoe wordt door cliënt een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier verstrekt aan de hypnotherapeut. 
Therapeut/Coach: Degene die de door cliënt verstrekte opdracht uitvoert. 
Overeenkomst: Elke afspraak tussen cliënt en de hypnotherapeut tot het verlenen van diensten door de hypnotherapeut ten behoeve van de cliënt. 
Privacyverklaring: Hierin wordt aangegeven welke (persoons)gegevens ESCAPE YOUR MIND verzamelt en gebruikt en met welk doel. 

 

 1. Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden:

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten waarbij door de hypnotherapeut, in het kader van haar beroep, diensten worden aangeboden en/of geleverd. 
Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere overeenkomst waarbij, voor de uitvoering, door de hypnotherapeut derden worden ingeschakeld. 
Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen cliënt en de hypnotherapeut zijn overeengekomen. 
Eventuele Inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van cliënt zijn niet van toepassing, tenzij de hypnotherapeut deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. 
Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Cliënt en de hypnotherapeut treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige 
c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling. 

 

 1. De uitvoering van de overeenkomst:

De hypnotherapeut spant zich in om de door cliënt afgenomen dienst(en) zorgvuldig uit te voeren, de belangen van de cliënt naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de cliënt bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel handelende hypnotherapeut kan en mag worden verwacht. 
 

De hypnotherapeut is geen arts, psychiater of psycholoog en stelt dus geen medische diagnoses, schrijft geen geneesmiddelen voor en levert geen medische diensten. Cliënt zal eventueel huidige medische behandelingen, inclusief medicatie, voortzetten. En zal (verdere) medische zorg continueren/inschakelen, indien de symptomen voortduren. Alle therapieën zijn daarentegen gebaseerd op in het beroep van de hypnotherapie bekende, gedocumenteerde en aanvaarde methodes. 
 

Cliënt doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een juiste behandeling  door de hypnotherapeut mogelijk te maken c.q. tot een bruikbaar resultaat van de afgenomen dienst(en) te kunnen komen. Hieronder kan onder andere worden verstaan: 
-het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/of informatie, waarvan de hypnotherapeut aangeeft of waarvan de cliënt begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst;  

-het opvolgen van gegeven adviezen, tips en het toepassen van de aangeboden tools/vaardigheden; 

-het met enige regelmaat onderhouden van e-mailcontact omtrent de stand van zaken en/of voortgang; etc. 

 

 1. Garantie:

Geen enkele therapie biedt garanties. Geen enkele arts, psychiater, psycholoog, psychotherapeut of hypnotherapeut kan een garantie geven. Niet iedereen reageert op dezelfde manier op therapie. De cliënt werkt aan zichzelf. Het resultaat is mede afhankelijk van de interne motivatie van de cliënt om te (willen) veranderen. Geen enkele therapeut is dus in de mogelijkheid om het eindresultaat te garanderen.  

De hypnotherapeut garandeert wel dat zij zich volledig inspant om de cliënt te helpen en te begeleiden bij het bereiken van zijn of haar doel(en).  

 

 1. Afspraken voor sessies:

Cliënt wordt verzocht – voor zover mogelijk – schriftelijk, of per e-mail een afspraak te maken voor een sessie. Bij het maken van een afspraak voor een sessie, verstrekt cliënt aan de hypnotherapeut de voor de hypnotherapeut benodigde informatie, zoals: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van cliënt, dan wel de benodigde informatie over de perso(o)n(en) voor wie de afspraak wordt gemaakt. Cliënt verstrekt daarnaast – indien van toepassing – aan de hypnotherapeut nadere informatie welke voor de hypnotherapeut van belang is voor de uitvoering van de gegeven opdracht. Cliënt ontvangt van de hypnotherapeut per e-mail een bevestiging van de gemaakte afspraak, alsmede een verwijzing naar de onlineversie van de “Algemene Voorwaarden & Privacyverklaring” op Escape Your Mind. De hypnotherapeut verstrekt daarnaast – indien van toepassing – aan cliënt nadere informatie welke voor cliënt van belang is. Bij het niet, onvolledig, onjuist, of niet tijdig verstrekken van informatie door cliënt aan de hypnotherapeut kan de hypnotherapeut de afspraak laten vervallen. Dit zal de hypnotherapeut schriftelijk aan cliënt kenbaar maken. Eventueel reeds door de hypnotherapeut gemaakte (on)kosten, dient cliënt direct te voldoen aan de hypnotherapeut. 

 

 1. Betalingen door cliënt:

Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor de sessie(s) een bedrag met cliënt afgesproken. Deze bedraagt voor het traject “Afvallen met Hypnose” €599 en voor de andere trajecten €125 per sessie, dit met uitzondering van het traject ‘Stoppen met Roken’, deze bedraagt €399,- en de Access Bars zijnde €100 per sessie. De cliënt rekent contant af direct na de eerste sessie tenzij anders afgesproken.  

 

 1. Annulering/verzetten van afspraken voor sessies door de cliënt:

Cliënt kan zijn/haar afspraak voor een sessie kosteloos verzetten tot 24 uur van tevoren. Dit kan telefonisch, per e-mail of whatsapp. Nadat de hypnotherapeut het verzoek tot verzetten van de afspraak heeft ontvangen, zal zij een bevestiging hiervan toezenden aan cliënt. Wanneer dit niet tijdig, dus binnen deze 24 uur wordt gedaan, is de hypnotherapeut gerechtigd om de kosten voor deze gemiste sessie in rekening te brengen, ongeacht de reden. Dit geldt ook wanneer de cliënt om welke reden dan ook niet verschijnt op de afgesproken tijd en dag (no show). 

Wanneer het traject tussentijds door cliënt wordt geannuleerd wordt er geen restitutie verleend, tenzij dit uitdrukkelijk tussen partijen wordt overeengekomen.  

 

 1. Annulering/verzetten van afspraak voor sessie door de hypnotherapeut:

De hypnotherapeut behoudt zich het recht voor een sessie te annuleren/verzetten indien sprake is van onvoorziene omstandigheden of overmacht. De hypnotherapeut zal in geval van annulering/verzetten van een dienst, de cliënt terstond per e-mail en/of whatsapp– en zo nodig telefonisch – in kennis stellen. Eventuele bedragen die cliënt nog verschuldigd is, worden bij annulering als vervallen beschouwd. Door cliënt reeds gedane betalingen worden bij annulering binnen een termijn van 14 dagen gerestitueerd. Bij verzetten van de betreffende dienst, blijft cliënt gehouden aan betaling van het (resterend) verschuldigde bedrag. Cliënt kan geen aanspraak maken op schadevergoeding en/of vergoeding van gemaakte kosten.

 

 1. Aansprakelijkheid:

Deelname aan sessies geschiedt volledig voor eigen risico van cliënt.  

 

 1. Persoonlijke ontwikkeling door deelname:

Door het deelnemen aan een sessie kan de nodige transformatie en groei bij de deelnemer plaatsvinden. De hypnotherapeut kan voor eventuele gevolgen, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit deelname aan sessies niet aansprakelijk worden gesteld. 

 

 1. Beeld- en geluidsopnamen:

De hypnotherapeut kan tijdens de sessies video- of geluidsopnamen maken. Dit zal echter nooit zonder toestemming van cliënt plaatsvinden. Deze opnamen dienen enkel voor kwaliteits- en leerdoeleinden van de hypnotherapeut, en zullen niet zonder toestemming van cliënt worden gebruikt voor marketingdoeleinden (plaatsing op website, social media of in enig ander publicatiemateriaal, zoals folders, etc.).  

Noch zullen deze worden meegegeven of op andere wijze worden verstrekt aan wie dan ook, tenzij met instemming van beide partijen. 

 

 1.  Klachtenprocedure:

Indien cliënt ontevreden is over de dienstverlening van de hypnotherapeut, dient cliënt dit zo snel mogelijk te melden bij de hypnotherapeut. Cliënt kan een klacht of opmerking schriftelijk melden. Stuur een e-mail met de klacht of opmerking naar info@escapeyourmind.nl